Copyright 2024 - Custom text here

Statut

§ 20

Wolontariat w szkole

Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz potrzebujących.

 1. Cele:
  1. Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych:
  2. Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;
  3. Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;
  4. Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;
  5. Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;
  6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
  7. Rozwijanie kreatywności i zaradności.
  8. Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym
 1. Zasady działania:

Wolontariatem zajmują się opiekunowie (nauczyciele) wraz ze swoimi podopiecznymi w ramach działalności ZHP i SRU.

§ 20

Doradztwo zawodowe w szkole

 1. Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Zespole:
  1. W szkole organizuje się zajęcia z doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, aby pomóc uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji, osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości.
  2. Szkoła wspiera uczniów, dostarcza im niezbędnych informacji, kształtuje przydatne umiejętności i cechy zachowania.
 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:
 1. Cel główny:

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego kształcenia.

 1. Cele szczegółowe:
 1. Uczniowie:
 • poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia,
 • rozwijają swoje umiejętności i kompetencje,
 • wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,
 • są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej,
 • są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
 • posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy,
 • znają system kształcenia oraz ofertę szkół średnich,
 • znają zasady rekrutacji do szkół średnich i terminarz rekrutacyjny,
 • wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych z wymaganiami szkoły,
 • znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,
 • znają źródła informacji edukacyjnej,
 • znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia.
 1. Nauczyciele:
 • potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,
 • rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,
 • wspierają decyzję edukacyjną swoich uczniów,
 • realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową,
 • włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji doradztwa zawodowego w szkole.
 1. Rodzice:
 • znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu, znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji, wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych.
 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje:
 1. poznawanie siebie, autodiagnozę preferencji i zainteresowań, poznawanie zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej, konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół średnich, pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno- zawodowego.
 2. W ramach pracy z wychowawcami obejmuje:

Realizację zadań wynikających z programu profilaktyczno- wychowawczego i programu doradztwa zawodowego w formie pogadanek, rozmów, zajęć lekcyjnych, warsztatów, dyskusji z uczniami, prezentowania materiałów informacyjnych o wybranych szkołach średnich oraz z zakresu orientacji zawodowej.

 1. Działalność szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego obejmuje:
 1. udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej
 2. Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji).
 3. Poradnictwo grupowe - zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych.
 4. Poznawanie rynku pracy - wycieczki, obserwacje, (spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm.
 1. Spodziewane efekty z działalności Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:
 1. Uczniowie lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, cechy psychiczne, osobowość, temperament.
 2. Uczniowie rozpoznają swoje predyspozycje niezbędne do wykonywania określonych czynności.
 3. Uczniowie zdobędą informacje o różnych zawodach, a tym samym będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.
 4. Poznają środowisko pracy, zadania i czynności związane z wykonywanymi zawodami.
 5. Zdobędą wiedzę na temat wykonywanych zawodów, używanych narzędzi pracy, predyspozycji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
 6. Poznają w ogólnym zarysie rynek pracy.
 7. Uczniowie zdobędą wiedzę o systemie szkolnictwa średniego.
 8. Uczniowie poznają informacje o zasadach rekrutacji do poszczególnych szkół.
 9. Uczniowie będą dokonywać selekcji informacji związanych z rynkiem pracy.
 10. Rodzice i nauczyciele uzyskają pomoc i wsparcie w zakresie wiedzy zawodoznawczej.

§ 21

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

 1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
 3. W czasie lekcji, przerw, przed i po zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3.
 4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):
  1. nawiązywanie połączenia telefonicznego
  2. redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;
  3. rejestrowanie materiału audiowizualnego;
  4. odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
  5. transmisja danych;
  6. wykonywania obliczeń;
  7. sprawdzanie godziny.

W przypadki innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.

 1. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
 2. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu.
 3. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:
  1. nauczyciel odnotowuje ten fakt w dziennik – jako uwagę do rodzica/prawnego opiekuna;
  2. nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;
  3. w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się u wychowawcy klasy/sekretariat szkoły;
  4. Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
  5. rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.
  6. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w dzienniku i upomnieniem. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę.
 1. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej).
f t g m