Copyright 2024 - Custom text here

RODO

Informacje:

Szanowni Państwo, Pracownicy ZS-P w Podolszu, Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów, Współpracownicy!

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

 •   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, ul. Zatorska 37,  32-640 Zator.
 •   Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Panią Agnieszkę Jazowską, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
  a)    adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  b)    pisemnie na adres naszej szkoły Zespółu Szkolno - Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu wskazanym w pkt.1. 
      
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 •   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np: sądy, Prokuratura, Policja, OPS oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skutkiem nie podania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 •     ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe;
 •     ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości-art.2 ust.1 pkt.5;
 •    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 •    rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
 •   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 •   ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności-art.46 ust.1 pkt.5.

Odbiorcami danych są organy administracji publicznej oraz usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  Informacji i kopii danych
  Sprostowania danych
  Bycia zapomnianym
  Ograniczenia przetwarzania 
  Przenoszenia danych
  Sprzeciwu
  Informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Dokumenty i Wnioski:

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych 
Wniosek o zmianę danych osobowych 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Wniosek o usunięcie danych osobowych 
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
Wniosek o przeniesienie danych osobowych 
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

 

Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych, t. j. w

Zespóle Szkolno - Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu
ul. Zatorska 37, 32-640 Zator

 
Kontakt z IOD i AD:

Kontakt z Administratorem Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa uczniów i pracowników) oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje wejście główne do szkoły wraz z parkingiem przed szkołą, wejście główne do przedszkola, plac zabaw, boisko szkolne wraz z terenem zielonym przy boisku i szkole, wewnętrzny wjazd do sali gimnastycznej, a także wewnątrz wejście główne – hol przed sekretariatem szkoły i gabinetem Dyrektora.
 3. Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu reprezentowany przez Dyrektora.
 4. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
 1. listownie: ul. Zatorska 37, 32-640 Podolsze, gmina Zator.
 2. przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. telefonicznie: +48 (33) 841 05 51
 1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 5-7 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 5. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 6. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
f t g m